I Stockholm finns det flest fornlämningar i Västerort och Bromma. Björklunds Hage var det första objekt som vårdades i Stockholm, detta gjordes redan på 30-talet.

 

Hösten 2001 ansökte Stadsmuseet om pengar från Länsstyrelsen för att göra en skadeinventering av fornlämningar i Västerort. Ingrid Dyhlén-Täckman, antikvarie på Stockholms stadsmuseiförvaltning, inventerade då bl.a. Björklunds Hage och gravområdet - kullen bakom Björkan där fåren på 4H betar och barnen har som lekplats. Vid inventeringen såg hon att gravområdet - både i fårhagen och utanför - var mycket slitet och skadat. På en av gravhögarna hade ett staket placerats mitt i graven. Det fanns då två alternativ. Antingen att gräva ut den skadade graven, vilket är mycket kostsamt, eller att restaurera och laga den. Man valde att försöka restaurera.

 

I Stockholms stad finns en s.k. fornminnesgrupp, vilka lyder under Gatu- och fastighetskontoret, som utför det praktiska arbetet. De arbetar med olika typer av objekt som staden vårdar och har valt ut ur översiktsplanen. Även andra fornlämningar av pedagogiskt intresse kan vårdas, t.ex. en grav nära en skola.

 

Under våren 2002 planerades restaureringen Björklunds Hage av Stadsmuseet och fornminnesgruppen. I samråd med 4H tog man fram en plan för en ny hage till fåren. Länsstyrelsen har bidragit med pengar för stängsling. I augusti började så fornminnesgruppen ta ner stängslet till fårhagen i gravområdet. Man röjde och tog ner flera träd för att få in mer ljus på kullen. Ett 10 cm tjockt jordlager är pålagt för hand. Till våren kommer fornminnesgruppen att lägga på ytterligare två lager jord och så ett slittåligt gräs på hela gravområdet. Området innanför det nya, fina staketet kommer sedan att lämnas orört i cirka två år innan fåren kan komma tillbaka.

 

Fåren på 4H har under hösten 2002 också fått en nybyggd mindre hage mitt emot Björkan och lekplatsen i kanten på det andra, större gravområdet. I början och slutet av betessäsongen kommer de som tidigare att kunna gå i de flyttbara gallerhagarna på hela området.

  • Stadsmuseet har bedrivit fornvård sedan 1930-talet. Till de tidigaste projekten hör järnåldersgravfältet i Björklunds hage i Bromma.
  • Stadsmuseet har i översiktsplanen för Stockholm valt ut 28 större områden, som museet vill vårda och skylta.
  • Ett av dessa områden är gravområde 107 vid Björklunds hage vid Björkan och 4H-gården, som nu restaureras.
  • Gravfältet är från järnåldern och mäter 70 x 15-25 meter och består av ca 10 fornlämningar. Dessa utgörs av 3 högar samt 7 runda stensättningar.
  • Under järnåldern brändes den döde vanligen på bål, varefter graven byggdes på bålplatsen. Tillsammans med brända ben från människa och offerdjur påträffas vid utgrävning oftast ett lerkärl samt enkla personliga tillhörigheter som knivar, kammar och glaspärlor.